Upload ảnh - Video

Chia sẻ ý kiến - nhận xét của các học viên và giáo viên từ trung tâm Anh Ngữ New World
Danh sách các học viên được nhận học bổng từ New World. Tham khảo một số chính sách trao học bổng từ New World.
Dự án áp dụng một hướng tiếp cận toàn diện hướng tới những đối tượng học sinh sinh viên từ các hoạt động giáo dục.Liên quan đến đối tượng nói trên, dự án cố gắng hướng tới toàn xã hội Việt Nam.

© 2011 Công ty TNHH Đào tạo nguồn nhân lực Thế Giới Mới