Hoạt động giáo dục

Một số hình ảnh do học viên đăng tải về các hoạt động - sự kiện của trung tâm Anh Ngữ New Wrold
Chia sẻ ý kiến - nhận xét của các học viên và giáo viên từ trung tâm Anh Ngữ New World
Danh sách các học viên được nhận học bổng từ New World. Tham khảo một số chính sách trao học bổng từ New World.

© 2011 Công ty TNHH Đào tạo nguồn nhân lực Thế Giới Mới