Bài tiếng anh thực hành

Learn english Vocabulary about times

Click Here

lesson vocabulary video lesson chores household maintenance

Click Here

Unit 1 Greeting Hello

Click Here

Unit 2 Greetings what is your name

Click Here

Unit 3 How old are you Birthday

Click Here

Unit 4 numbers1to10

Click Here

Unit 5a What colour is this colors lesson

Click Here

Unit 5b Colors Vocabulary

Click Here

Unit 6 I like apple Fruits

Click Here

Unit 7 I have a head Body

Click Here

Unit intro ABC Lesson1

Click Here

American Accent training part 2

Click Here

American Accent training part 1

Click Here

American Accent training part 3

Click Here

American Accent training part 5

Click here

lesson with advanced english Vocabulary 4

Click here

lesson with Vocabulary & Phrases 1

Click here

lesson with Vocabulary & Phrases 2

Click here

lesson with Vocabulary & Phrases 3

Click here

Thay vì đưa ra câu dịch theo từng từ một (word by word) như các trang web dịch trực tuyến khác, New World đưa ra nhiều câu đàm thoại có liên quan đến từ khóa tìm kiếm để người dùng lựa chọn.
 
 
 
 

© 2011 Công ty TNHH Đào tạo nguồn nhân lực Thế Giới Mới